Home Libraries are the New Black

Andrew Gryf Paterson (SCO, FI)

9.2.– 10.3.2024

Mitä tapahtuu kun yksityinen, koko elämän aikana kerätty kotikirjasto asetetaan esille yhteiseen tilaan? Miten kotikirjastokokoelmaa voi kehittää yhdessä täydentäen, kuratoiden ja moninaisuutta kunnioittaen? Miten vaalia ja laajentaa tällaista yhteisöllistettyä kirjastoa? Mitä kotikirjastot voivat lisätä julkisten kirjastojen tarjoomaan ja miten ne voivat tukea alueen kulttuuritoimintaa?

Nämä kysymykset ovat lähtökohtana Patersonin residenssille ja näyttelylle, jossa hänen koko henkilökohtainen kirjastonsa on esillä ja luettavissa Kulturhus Björkbodan salongissa. Taiteilija-tutkija myös asuu ja työskentelee salongissa koko näyttelyn ajan ja isännöi vierailijoita kirjastossaan. Lähes kaikki kirjat ovat englanninkielisiä ja kattavat laajan valikoiman aiheita yli 20 vuoden ajalta. Henkilökohtainen kirjasto on myös omintakeinen omakuva vuosien saatossa kertyneistä mieltymyksistä, fantasioista, tutuista ja tuntemattomista asioista. Italialaisen kirjailijan ja toimittajan Umberto Econ (1932-2016) mukaan kirjastoa tulisi juhlia “työvälineenä”, jolla on kunnianhimoisia tavoitteita ja joka tukee elinikäistä oppimista.

Näyttelyn avulla yritetään saavuttaa yhteys paikallisiin ja etsiä yhteisiä kiinnostuksen kohteita, samankaltaisia tai samoja kirjoja ruotsin- tai suomenkielisinä, järjestää, lukupiirejä ja nettiradiolähetyksiä sekä jakaa tätä avointa bibliografiatyötä. Salongissa on esillä myös matokompostori, jonka madot kierrättävät mullaksi rikkoontuneita kirjoja. Seuraa Kulturhus Björkbodan sosiaalisesta mediasta kirjaston ohjelmaa ja aikatauluja.

Taiteilija on paikalla talossa näyttelyn avajaisista alkaen 9. helmikuuta 2023 klo 18.00 Näyttelyn aukioloajat: 9.2.–10.3.2024 torstaista sunnuntaihin klo 11-17 (lauantaisin klo 11-15).

Andrew Gryf Paterson on skotlantilainen taiteilija-organisoija, kouluttaja, kulttuurituottaja ja riippumaton tutkija, joka asuu Helsingissä. Hänen työnsä on sosiaalisesti suuntautunut media-, verkosto- ja ympäristötaiteen ja aktivismin aloille. Hänen luovia vahvuuksiaan ovat hybridisyys, viestintä, organisaatio- ja verkostotaiteet. Patersonilla on kyky tuoda yhteen ja sitouttaa ihmiset luovaan tutkimiseen, kehittää väliaikaisia yhteisöjä ja kerätä odottamattomia elementtejä ja rakenneosia luoden näin uusia paikkoja kulttuuritoiminnalle ja tutkimukselle. Häntä kiinnostaa tutkia kenttätyön taiteellisia ja aktivistisia muotoja, ruohonjuuritason kulttuuriperintöä ja kehittyviä vertaisverkkoja yhteiskunnassa.

Paterson on toiminut Pikseliähky-festivaaleilla useissa rooleissa vuodesta 2004 ja hän on ollut Suomen Biotaideyhdistyksen ja Open Knowledge Foundation Finlandin jäsen vuodesta 2011. Tällä hetkellä hän työskentelee AvoinGLAMin (Galleries, Libraries, Archives & Museums) puitteissa ja viimeistelee pitkäaikaista väitöskirjatutkimustaan “Autoarchaeologies” Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Andrew Gryf Patersonin portfolio/arkisto:
http://www.agryfp.info

 

Home Libraries are the New Black

Andrew Gryf Paterson (SCO, FI)

9.2.– 10.3.2024

Vad händer när ett privat hemmabibliotek, som samlats under en livstid, ställs ut i ett gemensamt utrymme? Hur kan en hemmabibliotekssamling utvecklas på ett sätt som är komplementärt, kuraterat och respektfullt mot mångfald? Hur kan man vårda och utöka ett sådant gemensamt bibliotek? Vad kan hemmabibliotek tillföra folkbibliotekens utbud och hur kan de stödja kulturella aktiviteter i regionen?

Dessa frågor är utgångspunkten för Patersons residens och utställning, där hela hans personliga bibliotek finns utställt och tillgängligt för läsning i salongen på Kulturhus Björkboda. Konstnär-forskaren kommer också att bo och arbeta i salongen under hela utställningen och ta emot besökare i sitt bibliotek. Nästan alla böcker är på engelska och täcker ett brett spektrum av ämnen som spänner över mer än 20 år. Det personliga biblioteket är också ett särpräglat självporträtt av preferenser, fantasier, det välbekanta och det okända som samlats under årens lopp. Enligt den italienske författaren och journalisten Umberto Eco (1932-2016) bör biblioteket hyllas som ett “verktyg” med ambitiösa mål som stödjer livslångt lärande.

Utställningen är ett försök att nå ut till lokalbefolkningen och hitta gemensamma intressen, liknande eller identiska böcker på svenska eller finska, organisera läsecirklar och radiosändningar online och dela detta öppna bibliografiska arbete. I salongen finns också en maskkompost, där maskar återvinner böcker som har brutits ned till jord. Följ bibliotekets program och tidtabell på Kulturhus Björkbodas sociala medier.

Konstnären kommer att vara närvarande i huset från och med utställningens öppnande den 9 februari 2023 kl. 18.00. Utställningens öppettider: 9.2.-10.3.2024 från torsdag till söndag 11-17 (lördagar 11-15).

Andrew Gryf Paterson är en skotsk konstnärsorganisatör, utbildare, kulturproducent och oberoende forskare baserad i Helsingfors. Hans arbete är socialt orienterat inom områdena media, nätverk, miljökonst och aktivism. Hans kreativa styrkor är hybriditet, kommunikation, organisations- och nätverksförmåga. Paterson har förmågan att föra samman och engagera människor i kreativt utforskande, utveckla tillfälliga samhällen och samla oväntade element och byggstenar för att skapa nya platser för kulturell verksamhet och forskning. Han är intresserad av att utforska konstnärliga och aktivistiska former av fältarbete, kulturarv på gräsrotsnivå och framväxande peer-nätverk i samhället.

Paterson har arbetat på Pixeliähky Festival i olika roller sedan 2004 och har varit medlem i Finnish Bioart Association och Open Knowledge Foundation Finland sedan 2011. Han arbetar för närvarande inom AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums) och slutför sin långsiktiga doktorsavhandling “Autoarchaeologies” vid Aalto University School of Arts and Design.

Andrew Gryf Patersons portfolio/arkiv:
http://www.agryfp.info

 

Home Libraries are the New Black

Andrew Gryf Paterson (SCO, FI)

9.2.– 10.3.2024

What happens when you make public your private library collection, sharing a lifetime of personal book collection in a public space? How can people develop their own collective book library resource, complementing & contrasting, respecting differences as a whole? How to nurture and expand a socialised library? How can home libraries complement municipal libraries and support cultural events?

These questions are the starting point for an exhibition and residency period by Paterson, where their whole personal library is exhibited in the Salon of Kulturhus Björkboda for 1 month. The artist-researcher will live and work in the Salon, and their home library will be available to browse and read during the period. Almost all the books are in the English language, but cover a broad range of topics of interest over a span of 20+ years. The personal library is an idiosyncratic self-portrait of personal curiosities, flights of fancy, and known and unknown things that accumulate over time. Italian writer and journalist Umberto Eco (1932-2016) claimed that a library should celebrated as a ‘working tool’, aspirational, supporting life-long learning.

In this case, Paterson’s example will be a way to reach out to the local community: Seeking common interests, common (or same) books in Swedish or Finnish that exist, reading aloud sessions, online radio broadcasts, and open bibliographic work. There will also be ongoing vermicomposting with donated old books. Stay tuned for the event programme on Kulturhus Björkboda social media.

The artist will be in the house from the opening night on Feb 9th .2023 at 18:00.
Exhibition opening hours: 9.2.–10.3.2024 Thursday to Sunday 11-17, (Saturdays 11-15)

Andrew Gryf Paterson (he/they) is an ‘artist-organiser’, cultural producer, educator and independent researcher, who specialises in developing and leading inter- and trans-disciplinary projects exploring connections between art, digital culture and science, cultural activism, ecological and sustainability movements, cultural heritage and collaborative networks. Originally from Scotland, Paterson has been most active in Helsinki, Finland, as well as Latvia and the Eastern Baltic Sea region, working across the fields of media/ network/ environmental arts and activism, pursuing a participatory practice through workshops, performative events, & storytelling.

Paterson has been active in multiple roles with Pixelache (Pikseliähky) Helsinki Festival since 2004 and is a member of the Finnish Bioart Society and Open Knowledge Foundation Finland since 2011. From this year onwards they work in the context of AvoinGLAM (Galleries, Libraries, Archives & Museums), and anticipate completing their long-term Doctor of Arts candidacy at Aalto University School of Arts, Design & Architecture, with the thesis title ‘Autoarchaeologies’.

Andrew Gryf Paterson portfolio/archive:
http://www.agryfp.info

 

Aikataulu / Tidsplan / Schedule

= Week 6 =

Pe. Fre. Fri. 9.2. klo 18:00-20:00

Salonki Opening!

La. Lör. Sat. 10.2. klo 11:00-15:00

Reading Silently Together klo 12-15
In-presence session which invites locals to join silent ‘independent but together’ reading books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language

Su. Sön. Sun. 11.2. klo 11:00-17:00

Reading Aloud: Ecology | {openradio} klo 14-16
Theme: Ecology. Open online radio session which invites locals to join reading aloud books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language. The reading aloud will be broadcast to online radio platform {openradio} link to listen live.

.

= Week 7 =

Ti. Tis. Tue. 13.2. klo 14:00-15:30

Lukupiiri (hosted independently by Marianne Jokinen & Terhi Varjoranta)

Ke. Ons. Wed. 14.2. klo 19:00-20.30

Commons.fi Lukupiiri (hosted independently by Jukka Peltokoski online in @commons.fi Telegram group)

To. Tor. Thu. 15.2. klo 11:00-17:00

Pe. Fre. Fri. 16.2. klo 11:00-17:00

La. Lör. Sat. 17.2. klo 11:00-15:00

Reading Silently Together klo 12-15
In-presence session which invites locals to join silent ‘independent but together’ reading books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language.

Su. Sön. Sun. 18.2. klo 11:00-17:00

Reading Aloud: Memory | {openradio} klo 14-16
Theme: Memory. Open online radio session which invites locals to join reading aloud books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language. The reading aloud will be broadcast to online radio platform {openradio} link to listen live.

.

= Week 8 =

To. Tor. Thu. 22.2. klo 11:00-17:00

Presentation: Jari Tamminen | {openradio} klo 14-16
Invited guest: Jari Tamminen, Helsinki-based writer, artist-activist, will speak about connections between art, activism, journalism, libraries and education. Welcome to the presentation and  conversation in Finnish or English. Link to listen live.

Pe. Fre. Fri. 23.2. klo 11:00-17:00

Conversation: Waffles, Contemporary art, activism & books | {openradio} klo 14-16
This 2hr online radio session is a free-form Salon discussion with anyone present about contemporary arts, libraries and books in English. Link to listen live.

La. Lör. Sat. 24.2. klo 11:00-15:00

Workshop: Vermi-composting klo 14-16 
Andrew Gryf Paterson will introduce the basics of vermi-composting (with Eisenia Fetida aka ‘red wrigglers’ composting worms) indoors. Paterson has been an actively composting since 2016, and creative documentation can be found on his Instagram account @agryfp  NB: Workshop language in English, and there is no registration or fee.

Su. Sön. Sun. 25.2. klo 11:00-17:00

Presentation: Anneli Vainio & Reading Aloud: Care | {openradio} klo 14-16
Invited guest: Anneli Vainio, writer, retired doctor, based in Espoo & Kemiönsaari, will share a presentation titled ‘Kohtaamattomuus terveydenhuollossa’ which tells about the unencounterable aspects of pallative care, based on their book ‘Kohtaamattomuus’ (2023) published by Enostone. Co-produced with Enostone kustannus. In presence presentation & broadcast to online radio in Finnish language via {openradio} link to listen live.

.

= Week 9 =

To. Tor. Thu. 29.2. klo 11:00-17:00

Pe. Fre. Fri. 01.3. klo 11:00-17:00

La. Lör. Sat. 02.3. klo 11:00-14:00

Reading Silently Together klo 12-14
In-presence session which invites locals to join silent ‘independent but together’ reading books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language.

Su. Sön. Sun. 03.3. klo 11:00-17:00

Reading Aloud: Care | {openradio} klo 14-16
Theme: Care. Open online radio session which invites locals to join reading aloud books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language. Link to listen live.

.

= Week 10 =

To. Tor. Thu. 07.3. klo 11:00-17:00

Pe. Fre. Fri. 08.3. klo 11:00-17:00

La. Lör. Sat. 09.3. klo 11:00-15:00

Reading Silently Together klo 12-15
In-presence session which invites locals to join silent ‘independent but together’ reading books from the English-language collection, or ‘matching’ or similar content books from own or others’ collections in Swedish or Finnish, or any other language.

Su. Sön. Sun. 10.3. klo 11:00-17:00

Conversation: Home Libraries Closing reflections | {openradio} klo 14-16
This 2hr online radio session closes the exhibition by Paterson with reflections, recorded conversations, and readings. Link to listen live.

.