Women Trees

Fotografier av Tiina Tahvanainen
30.9. – 30.10. 2022

Den Kimitoön-födda fotografen Tiina Tahvanainen ställer ut sin senaste serie med svartvita fotografier som utforskar symboliken kring kvinnor och träd. Hon utforskar speciellt vad det innebär att gå ut ur sin komfortzon och skala bort livets ytliga aspekter, att känna acceptansen av sin kropp hos andra och att erövra ett rum, att lämna alla kvinnliga könsstereotyper bakom sig och vara en del av naturen för en stund.

Varje fotografi har sin egen historia. “En dimmig söndagsmorgon i maj 2021 gjorde jag en fotosession som blev mycket viktig för mig och även för de 100 kvinnor som var där med mig i ett avverkat område på landsbygden. Känslan av att samlas efter ett pandemiskt år var också magisk. Under fotograferingen filmade fotografen Hulya Tokur-Ehres hela processen och gjorde en film som är en mycket viktig del av hela den här utställningen, berättar Tahvanainen.

Varje bild har en djupare berättelse. Bland dem finns en 80-årig kvinna som äger sin egen skog och som har valt ut sitt favoritträd att fotograferas med. Det finns en författare som går in i skogen genom en spegel, en gravid yogakvinna som tror på skogens mysterium och en återhämtad kvinna som helt enkelt vilar under en björk på ett näste av mossa.

Kvinnor och träd har mycket gemensamt, inte bara att de föder liv utan också tillväxtens kraft. Historiskt sett har träden alltid fascinerat mänskligheten, som tillskriver dem olika magiska funktioner. Som till exempel värkträdet, vårdträdet och Yggdrasil, frihetsträdet. Träden har en läkande kraft där många väljer att skogsbada som en form av läkande terapi. Kvinnorna och träden är symboler eller oberoende tillväxt och styrka i hennes bilder. Women Trees är en utställning i utveckling som kommer att byggas upp med tiden. Nästa utställning är “Women Seas”. 

“Vi är mycket glada över att ha Kimitoöns egen Tiina Tahvanainen på Kulturhus Björkboda under vår höstsäsong. Hennes verk visar kvinnans och skogens kraft och bräcklighet och hennes starka bildspråk finns nu i våra tankar medan vi letar efter mat och njuter av årets sista varma dagar. “, säger curator Lisa Roberts. 

Press och media är välkomna att träffa konstnären under denna installationsvecka eller under vernissaget. Informera gärna Lisa Roberts per telefon när du kan närvara. Telefonintervjuer är också möjliga. 

Om konstnären

Tiina är en frilansfotograf som specialiserat sig på inredning, mat och natur. Hon är född i Dalsbruk, Kimitoön och baserad på Åland.
https://www.tiinatahvanainen.com/

För mer information om denna och framtida utställningar kontakta
Kurator Lisa Roberts
lisa@kubu.fi
+358 41 750 2687

Women Trees

Tiina Tahvanaisen valokuvia
30.9. – 30.10. 2022

Kemiönsaarelaissyntyinen valokuvaaja Tiina Tahvanainen esittelee uusimman mustavalkoisen valokuvasarjansa, joka käsittelee naisen ja puun symboliikkaa. Hän pohtii kuvissaan etenkin sitä, mitä tarkoittaa poistua mukavuusalueelta ja kuoria pois elämän pinnalliset puolet, tuntea oman kehon hyväksyntä muiden kanssa ja valloittaa tila, jättää kaikki naissukupuolistereotypiat taakseen ja olla hetkeksi osa luontoa.

Jokaisella valokuvalla on oma tarinansa. “Eräänä sumuisena sunnuntaiaamuna toukokuussa 2021 tein valokuvauksen, josta tuli minulle ja myös sadalle kanssani mukana olleelle naiselle hyvin tärkeä, maaseudulla sijaitsevalla hakkuualueella. Tunne yhteen kokoontumisesta pandemian jälkeen oli myös maaginen. Valokuvauksen aikana valokuvaaja Hulya Tokur-Ehres videokuvasi koko prosessin ja teki elokuvan, joka on hyvin tärkeä osa koko näyttelyä, Tahvanainen kertoo.

Jokaisella kuvalla on syvempi tarina. Joukossa on 80-vuotias nainen, joka omistaa oman metsän ja on valinnut suosikkipuunsa kuvattavaksi. On kirjailija, joka menee metsään peilin kautta, raskaana oleva jooganainen, joka uskoo metsän mysteeriin, ja toipuva nainen, joka yksinkertaisesti lepää koivun alla sammalpesällä.

Naisilla ja puilla on paljon yhteistä, ei vain elämän synnyttäminen vaan myös kasvun voima. Historiallisesti puut ovat aina kiehtoneet ihmiskuntaa, joka on antanut niille erilaisia maagisia tehtäviä. Kuten Värkträdet, hoivapuu ja Yggdrasil, vapauden puu. Puilla on parantavia voimia, ja monet valitsivat metsäkylvyn parantavana hoitomuotona. Naiset ja puut ovat hänen kuvissaan symboleita itsenäisestä kasvusta ja voimasta. Women trees on kehittyvä näyttely, joka rakentuu ajan myötä. Seuraava näyttely on “Women Seas”.

“Olemme iloisia saadessamme Kemiönsaaren oman Tiina Tahvanaisen Kulturhus Björkbodaan syyskaudellemme. Hänen teoksensa kertovat naisten ja metsän voimasta ja hauraudesta, ja hänen karut kuvastonsa ovat nyt mielessämme, kun haemme ruokaa ja nautimme vuoden viimeisistä lämpimistä päivistä. “ sanoo kuraattori Lisa Roberts. 

Lehdistön ja tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tapaamaan taiteilijaa installaatioviikon tai avajaisillan aikana. Ilmoita mielelllään Lisa Robertsille milloin voit olla paikalla. Myös puhelinhaastattelut ovat mahdollisia.

Taiteilijasta

Tiina on freelance-valokuvaaja, joka on erikoistunut sisustukseen, ruokaan ja luontoon. Hän on syntynyt Taalintehtaalla Kemiönsaarella ja asuu nykyään Ahvenanmaalla.
https://www.tiinatahvanainen.com/

Lisätietoja tästä ja tulevista näyttelyistä saat osoitteesta 
Kuraattori Lisa Roberts 
lisa@kubu.f +358 41 750 2687

Women Trees

Contemporary photography by Tiina Tahvanainen
30.9. – 30.10. 2022

Kemiönsaari-born photographer Tiina Tahvanainen exhibits her latest series of black and white photographs that explores the symbolism of women and trees. Especially what it means to go out of your comfort zone and peel away the superficial aspects of life, to feel the acceptance of your body with others and to conquer a space, to leave all female gender stereotypes behind and be part of nature for a moment.

Each photograph has its own story. Tiina remembers,
“One misty Sunday morning in May 2021 I did a photoshoot that became very important to me and also to the 100 women who were there with me in a clear-cut area in the countryside. The feeling of getting together after a pandemic year was magical too. During the photoshoot photographer Hulya Tokur-Ehres filmed the whole process and made a movie that is a very important part of this whole exhibition.

Each image has a deeper narrative. Among them, there is an 80-year old woman who owns her own forest and has chosen her favorite tree to be pictured with. There is a writer who goes into the woods through a mirror, a pregnant yoga woman who believes in the mystery of the woods, and a recovering woman simply resting under a birch on a nest of moss.

Women and trees have a lot in common, not only giving birth to life but also the power of growth. Historically trees have always fascinated mankind, who imbue them with different magical functions. Such as Värkträdet, the Care Tree and Yggdrasil the Liberty Tree. Trees have a healing power where many chose to forest bathe as a form of healing therapy. The women and trees are symbols or independent growth and strength in her pictures. Women trees is an evolving exhibition that will build over time. The next exhibition is “Women Seas.”

“We are delighted to have Kemiönsaari’s own Tiina Tahvanainen at Kulturhus Björkboda for our Autumn season. Her work shows the power and the fragility of women and the forest and her stark imagery is now in our minds while we forage for food and enjoy the last warm days of the year. ” says curator Lisa Roberts. 

All members of the press and media are welcome to meet the artist during this installation week or the opening night. Just call Lisa Roberts to let her know when you can be here. Telephone interviews are also possible. 

About artist
Tiina is a freelance photographer who specializes in interior, food, and nature. She was born in Dalsbruk, Kemiönsaari and based on the Åland Islands. https://www.tiinatahvanainen.com/

For more information contact
Curator
Lisa Roberts
lisa@kubu.fi
+358 41 750 2687

 


ABOUT THE GALLERY PROGRAM

Kulturhus Björkboda shows contemporary art in all media and supports professional artists throughout their careers. In 2022 our diverse program will test the exhibition potential of this grand old building. Our 55m2 ground-floor gallery and reception room can be converted into a hybrid studio/exhibition space. The rest of the house and outside spaces can also be used for site-specific installations, events, and workshops. We encourage artists with new, ready-to-hang shows as well as those who want to create site-specific work.