The Big Crash

– taidetta orastavan kiinteistökuplan puhkeamiselle –

Malte Steiner

8.9.– 22.10.2023

The Big Crash on laaja taideteos, joka haarautuu moniin eri suuntiin, kuten maalaustaiteeseen, elektroniseen taiteeseen, äänitaiteeseen ja musiikkiin, verkkotaiteeseen, kuvanveistoon ja installaatiotaiteeseen. Teos ilmentää Steinerin käsitettä nykyaikaisesta poikkitaiteellisesta Gesamtkunstwerkista ja alkoi alkuvuodesta 2019.

Teoksen temaattinen lähtökohta on kiinteistömarkkinoiden epävakaus äärimmäisen gentrifikaation seurauksena. Jotain, jota tapahtuu aktiivisesti kaikissa suuremmissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Tämän seurauksena on odotettavissa “suuri kuplan romahdus”, ja teos käsittelee tämän liikkeen aiheuttamaa kasvavaa epävakautta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan. The Big Crashin on tarkoitus kasvaa, ja sen ensimmäiset osat perustuvat ohjelmistoon, joka louhii internetistä kiinteistötietoja, tässä sivustoja, jotka toimivat vuokrakiinteistöjen, huoneiden ja asuntojen välittäjinä. Esimerkkinä valittiin Berliini, koska markkinat ja kaupungin gentrifikaatio ovat laajentuneet niin kovaa vauhtia viime vuosina.

Malte Steinerin koodaama räätälöity ohjelmisto kerää kiinteistösivustojen tietoja, kuten hintoja ja neliömetrejä, mutta myös mainosten visuaalisia tietoja. Nämä analysoidaan koneoppimisalgoritmilla, joka suorittaa kuvan segmentoinnin ja erottelee siten kuvista löytyvät kohteet kuvapalasiksi. Näitä fragmentteja käytetään sitten taideteoksen eri muodoissa. Big Crashissa on kyse myös median siirrosta, eli data voidaan muuntaa fyysisiksi objekteiksi ja nämä takaisin virtuaaliseen tilaan. Kuvan segmentointialgoritmin tulokset on tässä maalattu öljyllä kankaalle. Hintojen numeeriset tiedot siirretään MIDI- ja OSC-tiedoiksi, joilla ohjataan syntetisaattoreita ja luodaan generatiivisia äänimaisemia.

Taiteilija esiintyy avajaisiltana 8.9.

Malte Steiner (s. 1970) on saksalainen mediataiteilija, elektroninen muusikko ja säveltäjä. Hän aloitti elektronisen musiikin ja visuaalisen taiteen luomisen 1983 ja kehitti omaa näkemystä monitieteisestä, Gesamtkunstwerkistä. Ensimmäiset näyttelyt jo vuonna 1983. Vuonna 1986 Steiner suoritti sähköakustisen musiikin kurssin Lüneburgissa H.W. Erdmann ja antoi ensimmäiset konserttinsa seuraavina vuosina mm. g. Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa, ja aloitti vuonna 1987 julkaisemalla musiikkiaan kasetilla, myöhemmin vinyylillä, CD:llä ja verkossa.

Vuonna 1998 hän aloitti elektronisen taiteen ja installaatioiden luomisen, teki vuonna 2003 useita verkkotaideprojekteja, mukaan lukien visuaalisen verkostoitumisen yhteistyöympäristö, joka esiteltiin Java-museossa Sofiassa, Bulgariassa.

Erilaisten musiikkiprojektien lisäksi Steiner on mukana useissa avoimen lähdekoodin projekteissa ja on pitänyt luentoja, radioesityksiä ja työpajoja. Artist-In-Residency i.E. Open Cityssä (La Ciudad Abierta) Of Ritoquessa, Chilessä 2011 jai yhdessä Tina Mariane Krogh Madsenin kanssa Iissä, Suomessa 2018. 2018 hän muutti Aalborgiin, Tanskaan ja aloitti vuonna 2019 työskennellen uudessa taideprojektissa The Big Crash – taidetta orastavan kiinteistökuplan puhkeamiselle, joka pohtii asuntokriisiä ja gentrifikaatiota. The Big Crashin näyttelyt ovat olleet Århusissa ja Aalborgissa Tanskassa sekä Bergenissä Norjassa. VR-osa on esitetty mm. Kunstuniversität Linzin Sound Campus -näyttelyssä Ars Electronica 2020:ssa, ICMC 2021 -konferenssissa, KP22-näyttelyn digitaalisessa osiossa Aarhus 2022 ja Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022.

http://www.thebigcrash.net
https://www.block4.com

The Big Crash

– konst i väntan på att fastighetsbubblan spricker –

Malte Steiner

8.9.– 22.10.2023

The Big Crash är ett expansivt konstverk som förgrenar sig i många former, såsom måleri, elektronisk konst, ljud och musik, nätkonst, skulptur och installationskonst. Verket omfamnar Steiners koncept om det samtida interdisciplinära Gesamtkunstwerk (allkonstverk) och påbörjades i början av 2019.

Den tematiska utgångspunkten för verket är den instabila fastighetsmarknaden som en följd av extrem gentrifiering. Det är något som aktivt pågår i alla större städer runt om i världen. Som en konsekvens av detta väntar en “stor bubbelkrasch” och verket handlar om den växande instabiliteten som denna utveckling skapar och dess effekter på samhället.

The Big Crash är tänkt att växa, och de första delarna baseras på en programvara som letar efter fastighetsdata på Internet – här webbplatser som fungerar som förmedlare av hyresfastigheter, rum och lägenheter. Berlin valdes som exempel eftersom marknaden och stadens gentrifiering har expanderat i så hög takt under de senaste åren.

Den specialanpassade programvaran som Malte Steiner har kodat samlar in data såsom priser och kvadratmeter, men även det visuella i annonserna från fastighetswebbplatser. Dessa analyseras med en maskininlärningsalgoritm, som utför en bildsegmentering och därmed separerar objekt som finns i dessa bilder till bildfragment. Dessa fragment kommer sedan att användas i de olika formerna av konstverket. The Big Crash handlar också om medieöverföring, dvs. data kan översättas till fysiska objekt och tillbaka i det virtuella rummet. Resultaten av bildsegmenteringsalgoritmen är här målade i olja på duk. Prisernas numeriska data överförs till MIDI- och OSC-data för att styra syntetisatorn och skapa generativa ljudlandskap.

Konstnären uppträder på vernissagen den 8 september.

Malte Steiner (född 1970) är en tysk mediakonstnär, elektronisk musiker och kompositör. Han började skapa elektronisk musik och visuell konst omkring 1983 och utvecklade sin egen vision av det tvärvetenskapliga Gesamtkunstwerk (allkonstverk). Första utställningarna bygdes redan 1983. År 1986 gick Steiner en kurs i elektroakustisk musik i Lüneburg för H.W. Erdmann och gav sina första konserter under de följande åren, t.ex. i Tyskland, Frankrike och Belgien, och började 1987 att släppa sin musik på kassettband, senare på vinyl, CD och online.

År 1998 började han skapa elektronisk konst och installationer och 2003 dessutom flera nätkonstprojekt inklusive en samarbetsbaserad visuell nätverksmiljö, som visades på Java-museet i Sofia, Bulgarien.

Förutom olika musikprojekt är Steiner också involverad i flera öppenkod-projekt och har gjort föreläsningar, radioinslag och workshops. Artist-In-Residency,. i Open City (La Ciudad Abierta) Of Ritoque, Chile 2011 eller tillsammans med Tina Mariane Krogh Madsen i Ii, Finland 2018

2018 flyttade han till Ålborg i Danmark och började 2019 med arbetet på det nya konstprojektet The Big Crash, konst för den kommande sprickan av fastighetsbubblan, som reflekterar över bostadskrisen och gentrifiering. Fysiska utställningar av The Big Crash har ägt rum i Århus och Ålborg i Danmark samt Bergen i Norge. VR-delen har visats t.ex. på utställningen Sound Campus vid Kunstuniversität Linz på Ars Electronica 2020, på konferensen ICMC 2021, i den digitala delen av KP22-utställningen Århus 2022 och Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022.

http://www.thebigcrash.net
https://www.block4.com

The Big Crash

– art for the pending burst of the real estate bubble –

Malte Steiner

8.9.– 22.10.2023

The Big Crash is an expansive art piece which branches out in many forms, such as painting, electronic art, sound and music, net art, sculpture and installation art. The piece embraces Steiner’s concept of the contemporary interdisciplinary Gesamtkunstwerk and started early 2019.

The thematic departure point for the piece is the instability of the real estate market as a consequence of extreme gentrification. Something that is actively taking place in all bigger cities around the globe. There is a pending ‘big bubble crash’ awaiting as a consequence of this and the piece deals with the growing instability this movement creates and its effects on society.


The Big Crash is intended to grow, and the first parts are based on a software that mines the Internet for real estate data, here websites that work as intermediaries of rented properties, rooms and flats. Berlin was chosen as an example since the market and the city’s gentrification has expanded in such a high speed over the last few years.

The custom software written by Malte Steiner harvests the data of the real estate websites like prices and square-meters, but also the visuals of the advertisements. These are analyzed with a machine learning algorithm, performing an image segmentation and thus separating objects found in these images into picture fragments. These fragmentations will consequently be used in the different forms of the art piece. The Big Crash is also about media transfer, data i.e. can be translated into physical objects and those back in virtual space. Results of image segmentation algorithm are here painted in oil on canvas. The numerical data of the prices i.e. is transferred to MIDI and OSC data to control synthesizers, creating generative soundscapes.

The artist is performing in the opening on September 8th.

Malte Steiner (born 1970) is a German media artist, electronic musician and composer. He started creating electronic music and visual art around 1983, developing his own vision of the interdisciplinary Gesamtkunstwerk. First exhibitions already in 1983. In 1986 Steiner took a course in electro-acoustic music in Lüneburg by H.W. Erdmann and gave his first concerts in the following years, e. g. in Germany, France and Belgium, and started 1987 to release his music on cassette, later on vinyl, CD and online. 

In 1998 he began to create electronic art and installations and additionally in 2003 several netart projects including a collaborative visual networking environment, shown in the Java museum in Sofia, Bulgaria. 

Besides diverse music projects Steiner is also involved in several open source projects and has done lectures, radio features and workshops. Artist-In-Residency i.E. in Open City (La Ciudad Abierta) Of Ritoque, Chile 2011 or together with Tina Mariane Krogh Madsen in Ii, Finland 2018 

2018 he relocated to Aalborg, Denmark and started in 2019 with the work on the new art project The Big Crash, art for the pending burst of the real estate bubble, reflecting on the housing crisis and gentrification. Physical exhibitions of The Big Crash have been in Aarhus and Aalborg, Denmark and Bergen, Norway. The VR part has been shown i.E. at the Sound Campus exhibition of Kunstuniversität Linz at Ars Electronica 2020, at the ICMC 2021 conference, in the digital section of KP22 exhibition Aarhus 2022 and Rencontres Internationales Paris/Berlin 2022. 

http://www.thebigcrash.net
https://www.block4.com