MITÄ ME TEEMME TÄÄLLÄ

Jussi Lipasti, Elisa Sakko, Lisa Holmén

9.2.– 10.3.2024

Mitä me teemme täällä, mitä tuomme mukanamme asettuessamme uuteen ympäristöön. Näyttely kokoaa yhteen teoksia kolmen kuvataiteilijan pääasiassa aiemmasta tuotannosta. Taiteilijoita yhdistää kunkin yksilöllinen suhde Kemiönsaareen. Saari on lapsuuden ja nuoruuden elinympäristö tai uusi koti. Näyttelyn teokset käsittelevät muuttoa, virheen korjaamista, luonnon ja urbaanin ympäristön välistä suhdetta, rajoittamista, sopeutumista, lintuja sekä omia nuoruuden kokemuksia.

Jussi Lipasti (s.1990) on Kemiönsaarella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän työskentelee pääasiassa veiston ja installaation keinoin. Hän on kiinnostunut kontrastien luomisesta, jossa herkät luonnonmateriaalit kohtaavat nykyteknologian tietokoneohjelmat ja lasersäteet. Lipastin työt käsittelevät usein väkivallan eri muotoja, yhteiskuntamme sosioekonomisia asetelmia sekä yhteisen tilan jakamista muunlajisten kanssa. Jussi Lipasti on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2023.
IG: @jussi.lipasti

Elisa Sakko (s.1994) käsittelee töissään kommunikaatiota, yhteyden ja erillisyyden kokemuksia sekä eri materiaalisuuksien välillä tapahtuvaa liikettä. Hänen työskentelynsä pohjautuu vanhojen teosten hajottamiseen, sekä muihin löydettyihin ja saatuihin materiaaleihin, joita hän purkaa, kasaa ja järjestelee uudelleen. Sakon työskentelyä ohjaa etenkin kiinnostus materiaalin aktiiviseen toimijuuteen. Elisa Sakko asuu ja työskentelee tällä hetkellä Kemiönsaarella pääosin kuvanveiston ja installaation keinoin. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2022.
www.elisasakko.com

Lisa Holmén (s.1999) on Kemiönsaarelta kotoisin, tällä hetkellä Turun taideakatemiassa opiskeleva kuvataiteilija. Hänen tämänhetkinen ilmaisunsa koostuu enimmäkseen kuvanveistosta, mutta myös maalauksesta ja performanssista. Aiheet sijoittuvat usein luontoon tai arkipäivään ja etsivät sieltä yhtenäisyyksiä tai samaistumispintaa tunnetiloihimme. Teokset ilmenevät usein tummanpuhuvina, haikeina tai tragikoomisina tarinoina, joista voi löytää kosketuksen johonkin lohduttavaan.
IG: @aavaalue

Taiteilijat ovat paikalla avajaisissa perjantaina 9.2.2023 klo 18-20. Avaamme samana iltana myös toisen näyttelymme “Home Libraries are New Black”

VAD GÖR VI HÄR

Jussi Lipasti, Elisa Sakko, Lisa Holmén

9.2.– 10.3.2024

Vad gör vi här, vad tar vi med oss när vi bosätter oss i en ny miljö. Utställningen samlar verk av tre konstnärer, vars verk är huvudsakligen från tidigare produktion. Konstnärerna förenas av sin individuella relation till Kimitoön. Ön är deras barndoms och ungdoms livsmiljö eller nya hem. Verken i utställningen handlar om migration, korrigering av ett fel, förhållandet mellan natur och urban miljö, begränsning, anpassning, fåglar och konstnärernas egna erfarenheter från ungdomen.

Jussi Lipasti (f.1990) är en bildkonstnär som bor och arbetar på Kimitoön. Han arbetar främst med skulptur och installation. Han är intresserad av att skapa kontraster, där känsliga naturmaterial möter modern teknik med datorprogram och laserstrålar. Lipastis verk behandlar ofta olika former av våld, de socioekonomiska förhållandena i vårt samhälle och hur vi delar det gemensamma utrymmet med andra arter. Jussi Lipasti utexaminerades som bildkonstnär från Åbo Konstakademi år 2023.
IG: @jussi.lipasti

Elisa Sakko (f.1994) arbetar med kommunikation, upplevelser av anslutning och separation, och rörelsen mellan olika materialiteter. Hens arbete bygger på nedmontering av gamla verk, samt andra funna och mottagna material, som hen demonterar, monterar och omarrangerar. Sakkos arbete styrs i synnerhet av ett intresse för materialets aktiva verkan. Elisa Sakko bor och arbetar för närvarande på Kimitoön, främst med skulptur och installation. Hen utexaminerades som bildkonstnär från Åbo Konstakademi år 2022.
www.elisasakko.com

Lisa Holmén (f.1999) är en bildkonstnär från Kimitoön, som för tillfället studerar vid Åbo Konstakademi. Hennes nuvarande uttryck består främst av skulptur men även målning och performans. Motiven är ofta hämtade från naturen eller vardagslivet, och genom det försöker hon hitta ett sammanhang eller en yta för identifikation med våra känslor. Verken tar ofta formen av mörka, vemodiga eller tragikomiska berättelser där man kan hitta något tröstande.
IG: @aavaalue

Konstnärerna kommer att närvara vid vernissagen fredagen den 9 februari 2023 klockan 18-20. Vi öppnar även vår andra utställning “Home Libraries are New Black” samma kväll.

WHAT ARE WE DOING HERE

Jussi Lipasti, Elisa Sakko, Lisa Holmén

9.2.– 10.3.2024

What do we do here, what do we bring with us when we settle in a new environment. The exhibition brings together works by three artists, mainly from their earlier production. The artists are bound by their individual relationship with Kemiönsaari. The island is a childhood and youth habitat or a new home. The works in the exhibition deal with migration, fixing mistakes, the relationship between nature and the urban environment, limitation, adaptation, birds and experiences from youth.

Jussi Lipasti (b.1990) is a visual artist living and working in Kemiönsaari. He works mainly with sculpture and installation. He is interested in creating contrasts, where delicate natural materials meet modern technology with computer software and laser beams. Lipasti’s works often deal with different forms of violence, the socio-economic settings of our society and the sharing of common space with other species. Jussi Lipasti graduated as a visual artist from the Turku Arts Academy in 2023.
IG: @jussi.lipasti

Elisa Sakko (b.1994) works with communication, experiences of connection and separation, and the movement between different materialities. Their work is based on disassembling their old art works, as well as other found and received materials, which they dismantle, assemble and rearrange. Sakko’s work is guided by interest towards active agency of the material. Elisa Sakko currently lives and works in Kemiönsaari, mainly with sculpture and installation. They graduated as a visual artist from Turku Arts Academy in 2022.
www.elisasakko.com

Lisa Holmén (b.1999) is a visual artist from Kemiönsaari, currently studying at Turku Arts Academy. Her current expression consists mostly of sculpture but also painting and performance art. The subjects are often set in nature or everyday life and seek to find coherence with our emotions from there. The works often take a form of dark, wistful or tragicomic stories in which one can find a touch of something comforting.
IG: @aavaalue

The artists will be present at the opening on Friday, February 9, 2023 from 6 to 8 p.m. We also open our second exhibition “Home Libraries are New Black” on the same evening