CIRCULATION

Anu Miettinen
28.4. – 28.5. 2023

Circulation är ett konkret, konceptuellt och platsspecifikt konstverk om klimatförändringen, skogen och den finska skogskulturen. Platsen för miljökonstverket är Finnmörk i Heidmörks naturskyddsområde på Island samt online. Det utställda Circulation-installationsverket består av Metsätarina-videon, in situ förverkligad väggmålning, textsamlingar och inramade dokumentationsfotografier.

Med Anu Miettinens egna ord:

Det år 2019 påbörjade Circulation-konstverket är min sammanfattning av konst, demokrati och oro för klimatförändringen, vilket är närvarande för åskådaren på olika sätt: platsspecifikt på Island, online och i utställningar. I mitt konstverk förenas platsspecifik, konkret och konceptuell konst, en konstkombination som jag blivit mer intresserad av. Jag är intresserad av olika rumsliga koncept, upplevelsen och forskandet av platsen; dessa har jag behandlat både med traditionella och nya konstformer. I nuläget vill jag förverkliga utställningarna som installationer med olika element. Jag är intresserad av mångfalden i presentationen och upplevelsen; gemenskapligheten, hur samhället är en del av konstverket och hurdan dialogen mellan konsten och samhället är.

I Metsätarina-videointervjuerna berättar människor om sin relation till skogen. Hur skogen påverkar deras liv och hurdana förhoppningar de har gällande träd och skog i framtiden. Hur tycker de att klimatförändringen syns i skogen? Samlandet av dessa berättelser började på Island sommaren 2021 och meningen är att fylla på med nya Skogsberättelser-videon som en del av Circulation-konstverket.


OM KONSTNÄREN

Helsingfors/Kimitoöbo bildkonstnär Anu Miettinen (f.1975) har studerat på Fria Konstskolan (1998) och Lahden Taideinstituutti (YHS, 2013). Hennes huvudsakliga konstformer är fotografering, video, miljökonst, installationer och målning. Det är karakteristiskt för henne att bearbeta sina konstverk i flera år och vara i samverkan med människor.

http://www.anumiettinen.com
https://circulationartwork.weebly.com/
https://vimeo.com/anumiettinen
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/anu-miettinen

anu.maarit.miettinen(at)gmail.com
+ 358 (0)41 511 6864

CIRCULATION

Anu Miettinen
28.4. – 28.5. 2023

Circulation on konkreettinen ja käsitteellinen paikkasidonnainen teos ilmastonmuutoksesta, metsästä ja suomalaisesta metsäkulttuurista. Ympäristötaideteoksen toteutuspaikkana on Finnmörk Heidmörkin luonnonsuojelualueella Islannissa ja verkossa. Näyttelyssä esitettävä Circulation-installaatioteos koostuu Metsätarina-videoista, paikalle toteutettavasta seinämaalauksesta, tekstikokoelmateoksista ja dokumentaatiovalokuvista kehyksissään.

Anu Miettisen omin sanoin:

Kiteytykseni taiteesta, demokratiasta ja ilmastonmuutoksen huolesta tulee esille vuonna 2019 aloittamassani Circulation-teoksessani, joka on eri tavoin läsnä katsojille: paikan päällä Islannissa, online tai näyttelyin. Teoksessani yhdistyy paikkasidonnainen konkreettinen ja käsitteellinen taide, taidekombo, josta olen yhä kiinnostuneempi. Olen kiinnostunut eri tilakäsitteistä, tilan kokemisesta ja tutkimisesta; näitä olen käsitellyt niin perinteisten taidemuotojen kuin uusien taidemuotojen kautta. Nykyisin haluan rakentaa näyttelyt installaatioiksi eri elementein. Olen kiinnostunut taiteen esittämisen ja kokemisen monimuotoisuudesta; ja yhteisöllisyydestä, miten yhteisö on osa teosta tai miten taide keskustelee yhteisön kanssa.

Metsätarina-videohaastatteluissa ihmiset kertovat metsäsuhteestaan. Miten metsä vaikuttaa heidän elämäänsä ja mikä on heidän tulevaisuuden unelmansa puista ja metsästä? Miten ilmaston vaikutus näkyy heidän mielestään metsissä? Tarinoiden kerääminen on aloitettu kesällä 2021 Islannissa ja tavoitteena on vuosittain osana Circulation-teosta ja sen laajentamista, kuvata uusia Metsätarinoita videoteossarjaksi.

 

TAITEILIJASTA

Helsinkiläinen ja kemiönsaarelainen kuvataiteilija Anu Miettinen (s.1975) valmistui Vapaasta Taidekoulusta 1998 ja AMK:ksi Lahden Taideinstituutista 2013. Hänen pääilmaisukeinonsa ovat valokuva, video, ympäristötaide, installaatiot ja maalaus. Hänelle on ominaista työstää teoksia useiden vuosien ajan ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

http://www.anumiettinen.com
https://circulationartwork.weebly.com/
https://vimeo.com/anumiettinen
https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/anu-miettinen

anu.maarit.miettinen(at)gmail.com
+ 358 (0)41 511 6864

CIRCULATION

Anu Miettinen
28.4. – 28.5. 2023

Circulation is a touchable and conceptual place-bound work about climate change, forests and Finnish forest culture. The place of implementation is Finnmörk in Iceland and online.

The Circulation installation presented in the exhibition consists of Metsätarina videos, a wall painting to be carried out on the spot, and text collection works and documentation photographs in their frames. The work is designed and put into place as a whole.

My artistic crystallization of art, democracy and the concern of climate change comes to the fore in my work Circulation/Kiertokulku, which I started in 2019 and presented to viewers in different ways: on location in Iceland, online or in exhibitions. My work combines place-bound concrete and conceptual art, an art combo I am increasingly interested in. I am interested in different concepts of space, experiencing and exploring space; I have dealt with these through traditional and new art forms. Nowadays, I want to build exhibitions as installations with different elements. I am interested in the diversity of presenting and experiencing art; and about community, how the community is part of the work or how art talks to the community.

In Metsätarina video interviews, people talk about their relationship with the forest. How does the forest affect their lives, and what are their future dreams for trees and the forest? How do they think the impact of the climate can be seen in the woods? Collecting the stories started in the summer of 2021 in Iceland, and the goal is to film new Forest Stories as a series of video works every year as part of Circulation and its expansion.


ABOUT THE ARTIST

Anu Miettinen (born 1975), a visual artist from Helsinki and Kemiönsaari, graduated from Vapaa Taidekoulu in 1998 and from Lahti Art Institute in 2013. Her primary means of expression are photography, video, environmental art, installations and painting. It is characteristic of her to work on works for many years and interacting with people.

http://www.anumiettinen.com

https://circulationartwork.weebly.com

https://vimeo.com/anumiettinen

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/anu-miettinen

 

anu.maarit.miettinen(at)gmail.com
+ 358 (0)41 511 6864